Semnal

 

Compartimentul Studii Strategice Interdisciplinare si de Securitate din cadrul Institutului International pentru Drpeturile Omului al Universitătii Crestine « Dimitrie Cantemir » continuă să sustină rubrica « Semnal » cu scopul de a semnala, prezenta și pune în dezbatere teme de actualitate din domeniile numeroase și complexe ale studiilor strategice interdisciplinare si ale securității, articole, studii, lucrări de specialitate, atitudini, opinii, puncte de vedere.  În principiu, la această rubrică, vom semnala, vom comenta și vom posta în continuare studii și lucrări importante ale specialiștilor din țară și de peste hotare, de regulă, în limba în care au fost scrise, subiecte de actualitate din domeniul studiilor interdisciplinare si de securitate. Această rubrică se dorește a fi interactivă, în folosul cercetătorilor științifici, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților și publicului larg, întrucât problematica interdisciplinaritătii si cea a securității – foarte complexe prin sfera și conținutul lor – devin prioritare atât pentru cercetarea științifică fundamentală și aplicativă, cât și pentru sistemele și procesele de generare și expertizare a deciziilor politice și strategice și chiar pentru fiecare om în parte. Trăim într-un mediu extrem de dinamic în care fenomenele și procesele se succed cu repeziciune, adesea intempestiv și chiar haotic, generând numeroase presiuni, provocări, sfidări, pericole și chiar amenințări, la care societatea devine din ce în ce mai vulnerabilă, iar riscurile din ce în ce mai mari și mai dificil de asumat. Gestionarea lor presupune, în primul rând, o foarte bună cunoaștere a fenomenelor și proceselor care generează, deopotrivă, securitate și insecuritate.

 

Signal

 

Department of Strategic Interdisciplinary Studies and International Security of the Institute for Human Rights Christian University "Dimitrie Cantemir" continues to support the heading "signs" in order to indicate the present and the debate on topical issues in the areas of strategic studies numerous and complex interdisciplinary and security, articles, studies, papers, attitudes, opinions, points of view. In principle, this heading, we indicate, we will comment and will post further important studies and works of specialists in the country and abroad, usually in the language in which they were written, topical issues in the field of interdisciplinary studies and Security. This box is intended to be interactive, to the benefit of scientific researchers, teachers, PhD, master, students and the general public, as the issue of interdisciplinarity and security - very complex in their scope and content - are a priority for both fundamental and applied scientific research, and generating systems and processes and political decisions and strategic expertise and even individual man. We live in an extremely dynamic environment in which the phenomena and processes fast moving, often unexpected and even chaotic, generating numerous pressures, challenges, challenges, dangers and even threats to which society is becoming increasingly vulnerable, and risks increasingly larger and more difficult to assume. Their management involves, first, a very good knowledge of phenomena and processes that generate both security and insecurity.

Pentru accesarea conținutului, click aici >>

 

Eveniment strategic

 

În această rubrică, vom posta, vom prezenta, vom comenta și vom pune în dezbatere unele dintre principalele evenimente de importanță sau conexiune strategică, pe care le considerăm că ar putea avea efecte directe sau indirecte asupra domeniilor securității naționale, regionale și/sau internaționale. Așteptăm opinii, comentarii, puncte de vedere, precum și propuneri și sugestii în legătură cu temele prezentate și cu problematica pusă în discuție.  

 

Strategic Event

 

In this section, we post, present, comment and tackles some of the major events of strategic importance or connection, which they consider may have direct or indirect effect on national security, regional and / or international. We are open for opinions, comments, viewpoints and proposals and suggestions about the topics presented and discussed the issue.

 

 

Pentru accesarea conținutului, click aici >>